Ga naar de inhoud

We hechten belang aan uw privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf uw voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Uw voorkeuren

1. INLEIDING

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door VANDOTEC NV, hierna Vandotec genoemd. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijke aanvaard door Vandotec.

1.2

Een bestelling door de koper impliceert dat de koper deze algemene verkoops-voorwaarden volledig aanvaardt en dat de koper verzaakt aan zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden zoals die vermeld zijn op zijn bedrijfspapieren, daarin inbegrepen brieven en aankoopdocumenten.

1.3

Het feit dat Vandotec op verzoek en voor rekening van de koper bepaalde prestaties uitvoert, andere dan deze waartoe hij verbonden is overeenkomstig de verkoopsovereenkomst, wijzigt niets aan de verkoopsovereenkomst, noch aan de algemene voorwaarden .

 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1

Een aanbod is twee maanden geldig. De overeenkomst komt tot stand als de koper het aanbod binnen de twee maanden ongewijzigd en voor akkoord ondertekend terugzendt. Een aanbod dat niet wordt aanvaard binnen de twee maanden moet opnieuw schriftelijk bevestigd worden door Vandotec.

 

3. LEVERINGSVOORWAARDEN en -TERMIJN

3.1

Tenzij anders bepaald, zijn alle verkopen afgesloten “ad fabriek”

3.2.

De levering van de goederen en de risico-overdracht vinden plaats op het moment dat de goederen overeenkomstig deze voorwaarden ter beschikking worden gesteld van de koper.

3.3

Tenzij anders bepaald, zal de leveringstermijn starten vanaf de laatste van de hierna volgende tijdstippen, jaarlijkse vakantie niet inbegrepen:

a) ontvangst door Vandotec van alle inlichtingen die noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren,

b) ontvangst van het voorschot samen met de bestelling.

3.4.

Indien geen leveringsdatum wordt vermeld in de overeenkomst, zal Vandotec leveren in overeenstemming met zijn productiemogelijkheden en plaatsingsmogelijkheden

3.5.

Vandotec behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen uit te voeren en hiermee overeenstemmende deelfacturen op te stellen.

3.6.

Indien om welke reden dan ook, buiten Vandotecs wil en onverminderd redenen van overmacht, de koper niet in staat is om de levering te laten doorgaan op de tijd en plaats voorzien in de overeenkomst, zal de koper toch de contractuele betalingsvoorwaarden moeten naleven, alsof de goederen effectief door hem zijn afgehaald. In dergelijk geval zullen de goederen worden opgeslagen door Vandotec op een plaats van zijn keuze, en dit op kosten en risico van de koper.

Vandotec is niet aansprakelijk voor enige schade in verband hiermee.

 

4. VERKOOP MET PLAATSING / CIVIELE WERKEN /SLEUTEL OP DEUR

4.1

Wanneer de goederen worden verkocht, plaatsing inbegrepen, zal Vandotec de plaatsing slechts starten wanneer de koper hem schriftelijk heeft verwittigd dat al het voorafgaande werk waarvoor hij verantwoordelijk is, voltooid is en dat Vandotec de plaatsing kan aanvatten.

4.2

In geval de plaatsing wordt vertraagd door de koper, zal Vandotec het recht hebben op vergoeding van alle schade die hij lijdt te wijten aan deze vertraging.

4.3

Tenzij anders wordt bepaald, zal Vandotec de plaatsing uitvoeren zonder onderbreking. Indien om welke reden dan ook, buiten Vandotecs wil, de uitvoering van de plaatsing dient onderbroken te worden, zal de bijkomende arbeidskost, reisvergoeding en iedere andere kost verbonden met de onderbreking van de plaatsing, ten laste zijn van de koper.

4.4

Voor iedere plaatsing die voor meer dan 8 opeenvolgende dagen onderbroken wordt, zal Vandotec het recht hebben een factuur op te stellen voor de goederen en het materiaal dat reeds werd geleverd.

4.5

De nodige vergunningen zijn in orde volgens de huidige wetgeving

4.6

De offerte is opgemaakt volgens de wetgeving op datum van de offerte.

4.7

De opdrachtgever beschikt over voldoende gegevens met betrekking tot de historiek van het terrein en levert de noodzakelijke plannen, openbaar & privaat (kabels, leidingen, ondergrondse opslag, funderingen, niet zichtbare obstakels,  enz...) en een grondplan waar de graafwerken plaatsvinden. Bij gebreke hiervan kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke schade en/of meerwerken, ontstaan als gevolg van deze werken.

4.8

Eventuele bronbemaling, schoringen, onderschoeiingen, damwanden en of stabiliteitsstudie apart worden verrekend.

4.9

NV Vandotec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de aangrenzende bebouwing t.g.v. de grondwateronttrekking.

4.10

De terreinen moeten goed toegankelijk zijn voor onze vrachtwagens en nodige hijs- en graaftoestellen.

4.11

De riolering op voldoende diepte zit zodanig dat de inplanting van de nieuwe installatie op een deskundige en wettige manier kan gebeuren, indien dit niet het geval is zal de opdrachtgever zorgen voor de nodige pompinstallatie.

4.12

Voorafgaande controle op bodemverontreiniging en eventuele sanering zijn niet voorzien in deze aanbieding.

4.13

Alle af te voeren materialen dienen conform te zijn aan de vigerende milieuwetgeving. Bij bezoedeling worden alle kosten voor uitgraven, afvoeren en vernietiging hiervan apart verrekend, evenals alle wachttijden van de desbetreffende personen.

4.15

Elektriciteit en leidingwater worden gratis ter beschikking gesteld.

4.16

Bij werken op bestaande tank kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of schade voortvloeiend door corrosie. Een druktest dient voorgelegd te worden.

4.17

Voor plaatsing van cathodische bescherming op tanks staat de bouwheer zelf in voor het riscico op aarding van bestaande tanks.

4.18

Exclusief signalisatie- en politiekosten. De toelating door de bevoegde instanties alsook de voorzieningen voor een aangepaste signalisatie om op de openbare weg te mogen staan met vrachtwagens en kranen, indien nodig, is ten laste van de bouwheer.

4.19

De opgegeven prijzen zijn verrekend volgens bijgevoegd plan en op basis van uitvoering van de volledige offerte.

4.20

Wijzigingen in hoeveelheden in minderwerken van  >15% geven aanleiding tot prijsherziening.

4.21

Het plan opgemaakt door Vandotec geldt als voorontwerp en kan niet aanzien worden als definitief plan.

4.22

De opgegeven hoeveelheden worden na uitvoering van de werken verrekend aan de gekende eenheidsprijzen.

4.23

Wijzigingen tijdens de werken worden vooraf schriftelijk, per fax of email bevestigd.

4.24

Uit veiligheidsredenen dient een ondergrondse tank, na plaatsing, onmiddellijk gevuld te worden, hetzij met water of met product (niet in de prijs voorzien).

4.25

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator (verplicht vanaf 1 mei 2001) is ten laste van de bouwheer.

4.26

Alle originele attesten worden afgeleverd, binnen de 5 werkdagen, na betaling van de facturen.

4.27

Facturatie gebeurt door voorschotfacturen aan de hand van status werken.

 

 

5. PRIJZEN

Tenzij anders wordt bepaald, zullen de prijzen, vermeld in Vandotecs aanbod en orderbevestiging, gelden voor de goederen en de hoeveelheden hierin bepaald, “ad fabriek” (Incoterms 2000 van de Internationale Kamer van Koophandel) exclusief btw, exclusief kablering, exclusief installatiekosten en exclusief ijkingskosten.

 

6. BETALINGEN

6.1

Tenzij anders wordt bepaald in de orderbevestiging of de factuur, is de prijs betaalbaar in Vandotecs vestiging te Poperinge, contant bij ontvangst factuur.

6.2.

Elke factuur, waarvan het bedrag niet volledig vereffend is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag, en met een minimum van 125,00 euro. Het aldus vermeerderd bedrag levert van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een jaarlijkse interest op van 12 %. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag heeft eveneens als gevolg dat alle uitstaande schulden onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar worden. In dat geval heeft Vandotec ook het recht, indien zij dit wenst, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij verdere leveringen of diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht om geleverde goederen terug te vorderen en bijkomende schadevergoeding te eisen. Iedere factuur die niet uitdrukkelijk wordt betwist binnen de 8 dagen, vanaf haar datum, wordt als aanvaard beschouwd, algemene voorwaarden op de factuur inbegrepen.

 

7. GARANTIE

7.1.

Indien een garantieperiode op de goederen is bedongen, dekt deze garantie uitsluitend de kosteloze vervanging van onderdelen, niet de arbeidskosten en reiskosten.

7.2.

Het functioneren van de geïnstalleerde apparatuur wordt alleen gegarandeerd binnen de grenzen voorzien in de orderbevestiging.

7.3.

Zijn niet gedekt door de garantie:

- elk herstel of vervanging van onderdelen of enig werk genoodzaakt door een ongeval of vandalisme of door slecht gebruik van het product

- verbruikbare goederen (bv. papier, inkt, darmen, pistolen)

- producten die hersteld zijn of gewijzigd door de koper of een derde zonder Vandotecs voorafgaandelijke schriftelijk toestemming

- prijswijzigingoperaties en hun gevolgen

- interventies aan vloeistofmeters bij gebruik van een vloeistof waarvoor de vloeistofmeters niet ontworpen zijn (bv. vloeistoffen die niet toegelaten zijn door de wet op het ogenblik van bestelling, of levering, water enz.)

- vervanging van elektrische motoren omwille van afwezigheid van een geschikt beveiligingsysteem

- interventies of verplaatsingen voor oproepen in verband met: te weinig of geen brandstof in de tank, elektriciteitspanne, gevolgen van weersomstandigheden (overstromingen, bliksem, vorst enz.), defect of slecht functioneren wegens overmacht of andere externe oorzaken

In al de in artikel 7.3. vermelde gevallen zal Vandotec de verplaatsingskosten, interventies en materiaal aanrekenen aan de koper die er zich toe verbindt deze te betalen aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

7.4

Interventies die onder de garantie vallen, verlengen de garantieperiode niet.

7.5.

Vallen evenmin onder de garantie: iedere tussenkomst voor onkosten of andere materiële, morele of lichamelijke schade door gebruik van het geleverde of geplaatste materiaal. De koper moet nagaan of het geleverde of geplaatste materiaal en de diensten voor het voorziene gebruik geschikt zijn, aangezien Vandotec geen enkele controle heeft over de gebruiksvoorwaarden.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1

De aansprakelijkheid van Vandotec is beperkt tot de vervanging en/of herstelling van de geleverde goederen indien deze niet conform zijn met de bestelde goederen of defect zijn.

8.2.

Klachten wegens niet-conforme levering en verborgen gebreken moeten geformuleerd worden bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na levering, dit onafgezien van de verplichting van Vandotec om de bepalingen van artikel 1648 burgerlijk wetboek na te leven. Bij niet-naleving van die termijn en de vormvereisten om de klacht te formuleren, vervalt elke aanspraak tegen Vandotec.

8.3

Vandotec is niet aansprakelijk voor bedrijfsverliezen of andere indirecte schade.

8.4

Vandotec is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet-naleving door de koper van de wettelijke regelingen met betrekking tot de plaatsing en het gebruik van de producten en installaties.

8.5

Vandotec is niet aansprakelijk voor verlies van de verdeelde vloeistoffen, wat ook de oorzaak van dit verlies is, noch voor de schade die voortvloeit uit het frauduleus gebruik van de producten.

8.6

Vandotec zal niet aansprakelijk zijn wegens tekortkomingen in de uitvoering van huidige overeenkomst die ontstaan ten gevolge van overmacht. Overmacht zijn alle gebeurtenissen, die onafhankelijk zijn van de wil der partijen. Zo zal Vandotec niet aansprakelijk zijn voor de schade die de klant lijdt ten gevolge van oorlog, oproer, brand, explosie, overstromingen, natuurrampen, stakingen, gewapende overvallen, aanslagen, onderbrekingen van telefonie- en informaticasystemen, fouten of vertragingen te wijten aan andere organisaties en instellingen, of andere gevallen die met overmacht kunnen worden gelijkgesteld.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Vandotec blijft eigenaar van de geleverde en geïnstalleerde goederen, zelfs wanneer de koper ze gebruikt, tot op het ogenblik van volledige betaling van hun prijs, met inbegrip van de interesten en forfaitaire schadevergoeding. Indien een factuur niet betaald is op de vervaldag, zal Vandotec het recht hebben de goederen terug te vorderen. Dit neemt niet weg dat vanaf de levering van de goederen zoals bepaald in artikel 3 het risico wordt overgedragen op de koper. De koper verbindt er zich toe om de niet-tijdig betaalde goederen vrijwillig ter beschikking te stellen van de verkoper. De verkoper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom van Vandotec zijn. In geval van niet-naleving van dit verbod zal boven op de betaling van de verkoopprijs met inbegrip van interesten en verhogingsbeding, een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel onderdeel van de overeenkomst zonder hetwelk de verkoper niet zou hebben gecontracteerd.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Het Belgisch recht beheerst de overeenkomst tussen Vandotec en de koper. Het vredegerecht en de Rechtbank van Koophandel te Ieper zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de overeenkomst tussen Vandotec en de koper.

 

“Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 29/06/2017, volgens F062_A.”

 

Werken bij Vandotec

We zijn steeds op zoek naar enthousiaste
collega’s om ons team te versterken!

Solliciteren

Bel ons
+32 57 33 52 51

Of contacteer ons voor een offerte

Afspraak maken